ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 6 มีนาคม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ความคิดเห็น