วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการนำเสนอในแบบบรรยายและโปสเตอร์

ความคิดเห็น