เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินโครงงานสหกิจศึกษา ภายในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา และมอบสัมฤทธิ์บัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น