เข้าร่วมงานประกวด Miss supannika 2023
วันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ ถนนคนเดิน วอล์คกิ้ง สรีท คลองละลมที่ 4 ชุมชนหลักเมือง(ศาลเจ้าแม่บัวลอย) สาขาวิชานาฏศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น