สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น