ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรโครงการเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์

ความคิดเห็น