วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กลยุทธการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สำหรับครูวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี” โดย ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ และรศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (SMTAT) ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ความคิดเห็น