วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติหน้าที่ล่ามจีน ให้กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566

ความคิดเห็น