วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

***********
โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้
การอบรม เรื่องการบริหารจัดการชีวิตเพื่อเรียนรู้อย่างมีความสุข
บรรยายโดย นางสาววิสสุชา รัตนจริยา นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
การอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษาในการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บรรยายโดย ดร.อรรถพล ชัยทัต กรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การอบรม เรื่อง เทคโนโลยีเสมือนจริง
บรรยายโดย นายสมศักดิ์ กู้เกียรติศักดิ์ และทีมงาน
บริษัทสตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การอบรม เรื่องการอยู่อย่างเป็นสุข ในช่วงวิกฤติของชีวิตในวัยเรียน บรรยายโดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศ (พระมหานิมิตร ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น