การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The 11th ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2023)
ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2566   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Keynote Speaker: ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)
Electrical Engineering Academic Association (Thailand) EEAAT
หัวข้อ “การประยุกต์เทคโนโลยีด้านไอโอทีกับระบบจัดการพลังงาน”

ความคิดเห็น