สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์  ได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ  ในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  และเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง   โดยมีกิจกรรม การสร้างนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ สู่การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยนาโนเทคโนโลยี  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชน  เข้าใจกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ    ณ  ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านสนวนนอก หมู่ 2 ตำบลสนวนนอก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น