เข้าร่วมฟังแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

บรรยายโดย รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ความคิดเห็น