นิเทศนักศึกษาฝึประสบการณ์ฯ ปีการศึกษา 2565
เก็บตกบรรยากาศนิเทศนักศึกษาฝึประสบการณ์วิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ขอบคุณ คุณกวีเทพ เหลืองเดชานุรักษ์ ผู้จัดการ KING’S FITNESS ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายและบุคลากร ฝ่ายปะชาสัมพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ขอบคุณ นายกเทศมนตรี หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรเทศบาลตำบลประโคนชัย ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ที่กรุณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น