วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู และพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านสัมพันธ์ชุมชนร่วมแก้ปัญหา ผู้เรียน ด้านการทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นําและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาครูทุกสาขา ทุกชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทศพงศ์ พวงบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น