วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู และพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านวัดและประเมินการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และทักษะในการคํานวณ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ สู่การเป็นนักศึกษาครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน อาจารย์ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารประกอบการอบรม : https://drive.google.com/drive/folders/1rXOS5DN3VOm15xq5kO2SA64UCGFFbIly?fbclid=IwAR1ZTfEzl59cg4zMR-GBy-lVSNfIUIFa34gPokXxHguu_k33EYLJ1ov95bs

 

ความคิดเห็น