วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวิทยากรค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้กับนักเรียนห้องพิเศษโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น