ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ถ่ายทอดประสบการณ์ หนทางสู่ความสำเร็จด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 ชั้น 1

ความคิดเห็น