ร่วมงานโครงการสื่อ…สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“แนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”
6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

ความคิดเห็น