วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ ได้ออกค่ายวิศวกรสังคมเป็น ๙ โรงเรียน โดยแบ่งตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อไปจัดกิจกรรมวิศวกรสังคมตามโรงเรียนต่างๆ โดยที่กลุ่มของอาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ ได้ลงไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๒ คน และมีนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ เข้าร่วมกิจกรรมจำรวน ๙๓ คน

ความคิดเห็น