วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบรมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
– สมรรถนะที่ 3 ด้านการออกแบบและการบริหารจัดการชั้นเรียน
– สมรรถนะที่ 13 ด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
– สมรรถนะที่ 17 ด้านกิจกรรมเสริมทักษะการบูรณาการการสอน TPCK และ CLIL
***วิทยากร : ผศ.ดร. อุไร จันทมัตตุการ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
***ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น