โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย

ประจำปี2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโยลี “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์”

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

 

ความคิดเห็น