เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์และความครบถ้วนของเนื้อหาที่ปราฎบนเว็บไซต์และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย

  • การตรวจสอบความครบถ้วนเนื้อหาพื้นฐานที่จำเป็นของเว็บไซต์ รวมทั้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเตรียมเผยแพร่ไปสู่สื่อโซเชียลเฟซบุ๊ก
  • การใช้งาน Meta Business Suite
    • การตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ไปยังผู้รับบริการได้แก่ ข้อความต้อนรับ ข้อความระบุว่าไม่อยู่ ข้อความที่พบบ่อย บันทึกข้อความตอบกลับ
    • การสร้าง กำหนดเวลา และจัดการโพสทั้งบน Facebook ได้ภายในครั้งเดียว โดยสามารถกำหนดรูป และแคปชั่นบนโพสได้อย่างง่ายดาย

ความคิดเห็น