วันที่ 18 พย 65 เข้าร่วมอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ TQF และตรงตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น