วันที่ 12 มค 66 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโปสเตอร์รณรงค์สิ่งแวดล้อม รายวิชาสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น