สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร (เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์)  โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ทางฟิสิกส์  โดยใช้ทฤษฎี   สู่การปฏิบัติ มีความรู้พื้นฐานทางเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์   สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำปฏิบัติการ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความคิดเห็น