เป็นวิทยากรอบรมการสร้างแบบประเมินออนไลน์โดยใช้ Google form และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Google Sheets สำหรับการประเมินโครงการ ในวันที่ 25 มกราคม 2566

     

ความคิดเห็น