วันที่ 28-29 มกราคม 2566 เข้าร่วมโครงการสัมมนา “ห้องเรียนคณิตศาสตร์ยุคใหม่กับการจัดการเรียนการสอนด้วย Desmos Classroom & Wordwall” จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องจิตตปัญญา 3 และห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น