วันที่ 28-29 มกราคม 2566 เข้าร่วมสัมมนาทางคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น