ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เข้าร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2565″ ด้วยสํานักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น