วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณคิดเชิงนวัตกรรมและด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และความเป็นนวัตกร ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปีที่มีความสนใจ

ความคิดเห็น