อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น