ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาตัวแทนคณะครุศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกสมาชิกสภานักศึกษาตัวแทนคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น