วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15 ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 

 

ความคิดเห็น