ร่วมหัง ถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองผู้เชี่ยวชาญ: การให้รางวัลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ”
.
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554
.
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
เวลา 10.00 – 12.00 น.

ความคิดเห็น