โครงการเตรีบมความพร้อมของนักศึกษาภูมิสารสนเทศ ปี 1, 2 แบะ 3 เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566

ความคิดเห็น