วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านช่องทาง google meet ออนไลน์

ความคิดเห็น