เมื่อวันที่ 19 มกราคม 266 เวลา 18.00 น. – 21.00 น. มีการจัดการสัมมนาโครงการการปฏิบัติการพยาบาลตามวิชาชีพเพื่อพัฒนาบริการที่เป็นเลิศด้วยหัวใจแบบองค์รวม โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยากรโดย อาจารย์อัครเดช ดีอ้อม การเรียนที่ไม่สิ้นสุด

ความคิดเห็น