สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล  ครูพี่เลี้ยงดีเด่น และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น ในปีการศึกษา 2 / 2565

 

   

ความคิดเห็น