วันที่ 16 มกราคม 2566 รับหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และมีการมอบเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับสถานศึกษาดีเด่น ครูนิเทศดีเด่น ครูพี่เลี้ยงดีเด่น นักศึกษาฝึกสอนดีเด่น นักศึกษาเรียนดี นักศึกษากิจกรรมเด่น

ความคิดเห็น