โครงการยกระดับลวดลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า สู่การตลาดออนไลน์
ในวันที่ 13 มกราคม 2566 จัดโครงการโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็น