นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 4 จำนวน 3 คน สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น