วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต โครงการ สวดมนต์ถวายพระพร ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ให้หายจากพระอาการประชวร

ความคิดเห็น