เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดอบรมโค้ชวิศวกรสังคม…นอกเหนือการอบรมคือคำว่ามิตรภาพ…ขอขอบพระคุณผู้จัดและวิทยากร…ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอบรมด้วยกัน…บรรยากาศแห่งมิตรภาพ

ความคิดเห็น