วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นนักนวัตกรสังคมเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสาร การประสานงานและทำงานเป็นทีม และนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา ถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา วันดี ๆ ที่มีความสุข ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุภาพร มะรังษี คณบดี ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

ความคิดเห็น