วันที่ 6 มกราคม 2566 บรรยายหัวข้อ “Digital Literacy” แก่นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการสื่อสารมวลชน ณ ห้องบรรยายหงส์พันธ์ ตึกนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น