ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2566 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น