วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เข้าอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น