เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม และสืบสานประเพณีไทย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 ธันวาคม 2565
ณ อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น