เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมพลังจิตอธิษฐานสวดมนต์ถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรเทพยวดี กรมหลวงราชสาร สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชกุฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น