วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 19 คณะครุศาสตร์

คำสั่ง :สอบสัมภษณ์ นศ ใหม่ 66

ความคิดเห็น